INFORMACIJE O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI

Spin Company d.o.o. (u daljem tekstu Spin), Industrijska BB, 34 000 Kragujevac, PIB: 100563920, u obavljanju svoje delatnosti, prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti poštujući sve relevantne zakone i propise.

Zaštita i sigurnost ličnih podataka naših kupaca, klijenata i poslovnih partnera je Spinov prioritet.

Molimo Vas da ove Informacije pažljivo pročitate!

Privatnost podataka

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika veb-sajtova je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa Spinom usklađene su sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju Vaš identitet, npr. Vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail. Spin ne prikuplja podatke o ličnosti bez vaše dozvole tj. ukoliko vi niste voljni da nam ih date npr. kada poručujete proizvod.

Prihvatanjem ovih Uslova dajete izričit pristanak tj. saglasnost da Spin i njeni poslovni partneri prikupljaju, obrađuju, te međusobno prosleđuju i razmenjuju podatke navedene u porudžbenici, kao i podatke o porudžbinama u svrhu brige o kupcima i marketinga, rešavanja reklamacija, kao i praćenja preferencija — potreba potrošača, kako bi Spin ocenio da li ste zadovoljni kvalitetom pruženih usluga i proizvoda. Sve posredovane informacije su sigurne, nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što Vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa Spinom. Svi zaposleni Internet prodavnice (webshopa) Spin (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Prihvatanjem ovih Uslova potvrđujete da ste upoznati sa pravom da u svakom trenutku možete u celini povući ovu izjavu o saglasnosti.

Nećemo vam slati e-mailove za koje se niste samovoljno prijavili. Pobrinućemo se da se uvek možete brzo i jednostavno odjaviti u slučaju da više ne želite da primate e-mailove sa našeg veb-sajta.

Spin preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurao lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

Spin preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke Spinu bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. Spin nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

Automatski zabeležene informacije (one koje nisu lični podaci)

Kada pristupite veb-sajtu Spina, opšte informacije, koje se ne smatraju ličnim (internet browser, broj poseta, prosečno vreme koje trošite na sajtu, stranice koje otvarate) se automatski beleže (taj proces nema veze sa registracijom na sajtu). Ove informacije se upotrebljavaju kako bismo održavali veb-sajt, poboljšavali njegov sadržaj i funkcionalnost. Podaci se ne razmatraju detaljno, niti ustupaju trećim licima.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti navedena u ovom pravilniku, na početnoj stranici i svakom drugom mestu koje smatramo odgovarajućim.

Saglasnost

Ostavljanjem e-mail adrese dajete saglasnost da Vam se obaveštenja i dokumentacija šalju u elektronskom obliku, na mail adresu koju ste ostavili. Spin će komunicirati sa Vama putem elektronske pošte (e-mail) ili obaveštenjima koja će objavljivati na ovom veb-sajtu, a u posebnim slučajevima i telefonom.

Rukovodilac obrade podataka o ličnosti

Spin je rukovodilac obrade podataka o ličnosti u skladu sa zakonom i propisima o zaštiti podataka o ličnosti. Spin kao rukovodilac obrade podataka o ličnosti određuje svrhu i sredstva obrade podataka o ličnosti i odgovoran je za čuvanje i korišćenje podataka o ličnosti u pisanoj i/ili elektronskoj formi.

Spin u svom poslovanju može da bude i izvršilac obrade podataka o ličnosti u slučaju u kom obrađuje podatke o ličnosti u skladu sa pisanim uputstvom rukovodioca obrade podataka o ličnosti.

Službenik za zaštitu podataka o ličnosti

Spin je u skladu sa zakonskim i regulatornim zahtevima imenovao Službenika za zaštitu podataka o ličnosti koga možete kontaktirati vezano za sva pitanja u vezi sa obradom podataka o ličnosti ili ostvarivanja prava na zaštitu podataka o ličnosti.

Kontakt: contact@spincompany.com ili putem telefona +381 34 304 965

Podaci o ličnosti koje prikupljamo

Podaci koje prikupljamo zavise od: vrste usluge koju pružamo našim kupcima, korisnicima i klijentima, namere kupca da koristi naše usluge, od vrste ugovora kog sklapamo sa našim klijentom, kao i o nameri kupaca da koriste svoja prava bazirana na zakonskim i regulatornim odredbama o zaštiti podataka o ličnosti. U prvom redu radi se o podacima bez kojih ne možemo da izvršimo uslugu, a uključuju najmanje:

 • osnovne lične podatke (ime i prezime)
 • osnovne kontakt podatke (adresa, broj telefona, e-mail)
 • podatke vezane za korišćenje veb stranice www.spincompany.com
 • podatke vezane za korišćenje Spin veb prodavnice (webshop)
 • ostale lične podatke neophodne za ostvarenje klijentovih prava baziranih na zakonskim odredbama o zaštiti potrošača

 

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Spin prikuplja i upravlja podacima o ličnosti u svrhu kupoprodajnog odnosa za proizvode i usluge iz sopstvene ponude te kako bi ispunila zakonske i regulatorne obaveze kao i u svrhu ostvarenja sopstvenih legitimnih interesa zakonitog poslovanja.

Ako to od nas traže relevantni zakonski propisi, za određene razloge ćemo od korisnika dodatno tražiti njegov (Vaš) izričit pristanak.

Razlozi zbog kojih obrađujemo podatke o ličnosti radi sklapanja i ispunjenja ugovornih obaveza su:

 • prodaja roba i usluga
 • prodajne i marketinške aktivnosti
 • administracija ugovornog odnosa
 • upravljanje i primanje prigovora, pritužbi i reklamacija
 • dostava i montaža kupljene robe
 • postupak naplate ili prisilna naplata dugova
 • druge zakonske obaveze koje proizlaze iz poslovanja.

 

Razlozi radi kojih obrađujemo Vaše podatke o ličnosti na bazi naših poslovnih legitimnih interesa su:

 • obaveštavanje o promenama vezanim za uslove poslovanja
 • sprečavanje i otkrivanje prevare

Za sve druge aktivnosti koje nisu pokrivene gore navedenim razlozima zatražićemo dodatni pristanak. Naši klijenti, u svakom trenutku, imaju pravo da povuku dati pristanak.

Pristup podacima o ličnosti

Spin preduzima tehničke i organizacione mere kako bi se prikupljeni podaci o ličnosti obrađivali samo na način koji je u skladu sa navedenom svrhom. Ukoliko je neophodno u svrhu izvršenja naših poslovnih aktivnosti, pristup podacima o ličnosti će biti omogućen trećim stranama i to: državnim organima i organima javne vlasti koja u svrhu sprovođenja zakonskih obaveza imaju pravo pristupa podacima o ličnosti; advokatima, servisnim službama, štampariji, finansijskim ustanovama i drugim poslovnim partnerima.

Svi osim državnih organa i organa javne vlasti podatke o ličnosti obrađuju isključivo prema uputstvima Spina.

Obrada podataka o ličnosti

Korisnički podaci o ličnosti će biti obrađivani u Republici Srbiji od strane izvršilaca obrade koji su navedeni u poglavlju Pristup podacima o ličnosti, a čija je odgovornost i obaveza zaštite podataka o ličnosti i čuvanja njihove poverljivosti definisana ugovornim odnosom i u skladu sa svim tehničkim i organizacijskim merama i zakonskim propisima koji uređuju zaštitu podataka. Vaši podaci koje je Spin prikupio u svrhe navedene u poglavlju Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti neće biti dostupni nikome ko za to nema ovlašćenje Spina.

Ostvarivanje prava

Kada je to zakonski predviđeno, korisnik, kupac, klijent ima pravo na informacije o obradi njegovih podataka o ličnosti; povlačenje svog pristanka u bilo koje vreme, ako podatke o ličnosti obrađujemo uz dat pristanak; ispravku ili dopunu podataka o ličnosti kako bi uvek bili tačni; brisanje podataka o ličnosti kada više nisu potrebni za gore navedene svrhe; podnošenje prigovora Spinu ili nadležnom državnom organu.

Spin svim zainteresovanima obezbeđuje komunikacijske kanale zbog ostvarivanja svojih prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti i to postavljanjem zahteva:

 

Nezavisno od odabranog komunikacijskog kanala zahtev se podnosi lično i tako da je radnicima Spina omogućena identifikacija podnosioca zahteva.

Pravo na prigovor nadzornom organu

Osim prigovora na obradu podataka o ličnosti podnesenog Spinu, prigovor na obradu ličnih podataka moguće je podneti i kancelariji Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Srbija, na

e-mail office@poverenik.rs ili na broj telefona 011 3408 900.

Čuvanje podataka o ličnosti

Vremenski period čuvanja podataka o ličnosti korisnika zavisi od svrhe zbog koje ih obrađujemo.

 • Podaci prikupljeni samo zbog pružanja prodajnih transakcija ili pružanja drugih usluga, čuvaju se još 12 meseci od datuma poslednje transakcije u kojoj su korišćeni (na primer transakcija isporuke, dostave, reklamacije i sl.)
 • Podaci prikupljeni zbog obrada bazirani na zakonskoj osnovi, čuvaju se u skladu sa vremenskim ograničenjima odredbi predmetnog zakona (na primer Zakon o računovodstvu i sl.)

Kontakt

Za bilo kakva pitanja o načinu korišćenja podataka o ličnosti možete nas kontaktirati telefonom, e-mailom ili poštom kako sledi:

 • slanjem elektronske pošte na contact@spincompany.com
 • pisanim putem na adresu: Karadjordjeva 39, 34 000 Kragujevac
 • pozivom na +381 34 304 965

 

Za komunikaciju zbog ostvarivanja prava vezanih za zaštitu podataka o ličnosti potrebno je koristiti komunikacijske kanale definisane u poglavlju „Ostvarivanje prava“ kako bi svaki zahtev bio prihvaćen, a korisnik kao inicijator identifikovan.

Ažuriranje Informacije o obradi podataka o ličnosti

Spin redovno revidira i ažurira Informacije o obradi podataka o ličnosti u skladu sa promenama u sopstvenim poslovnim procesima ili na osnovu zakonskih i regulatornih obaveza. Važeća verzija Informacije o obradi podataka o ličnosti dostupna je na našim stranicama www.spincompany.com. Ukoliko dođe do značajnih promena koje u većoj meri utiču na obradu podataka o ličnosti informaciju ćemo bez odlaganja objaviti na veb stranici i direktno Vas informisati.

Uslovi obrade podataka o ličnosti zbog pružanja usluge merenja, dostave, montaže i povrata

Za potrebe pružanja usluge merenja, dostave, montaže i povrata robe Spin prikuplja sledeće podatke:

 • ime i prezime
 • adresa isporuke ili preuzimanja robe
 • broj telefona i/ili mobilnog telefona
 • informacije o adresi za isporuku ili preuzimanje

 

Navedene podatke ustupamo ugovorenim poslovnim partnerima, pružaocima logističkih usluga u svrhu izvršenja ugovorenih usluga. Partneri koji pružaju usluge ovlašćeni su od strane Spina za obradu ličnih podataka kupaca isključivo u svrhu izvršenja ugovorenih usluga.

Kolačići (“cookies”) i praćenje internet aktivnosti

Kolačić je tekstualna datoteka koju veb stranice koje posećujete skladište na korisnikov uređaj (računar, tablet, pametni telefon). Spin koristi kolačiće kako bi posetiocima olakšao i poboljšao pristup funkcijama koje im pruža Spin veb stranica. Informacije koje prikupljamo kolačićima koriste se za pamćenje podešavanja i korisničkih aktivnosti na veb stranicama kao što su pregledanje artikala, kretanje po stranicama, stavljanje proizvoda u korpu, zanimljivi artikli ili artikli za poređenje i tako dalje.

Kolačiće korisnik može u svakom trenutku obrisati ili blokirati u postavkama svog internet pretraživača. Ako korisnik sa blokiranim kolačićima pristupi Spin veb stranicama određene funkcionalnosti na stranici neće biti moguće.

Spin na stranicama veb prodavnice (webshopa) koristi usluge za analizu poseta i praćenja navika kupaca kao npr. Google Analytics. Pružalac usluga može da upotrebom kolačića prati korisnikove posete našim i drugim internet sedištima i na osnovu toga da korisniku prikaže plaćene oglase ili oglase drugih korisnika usluge. Prikaz oglasa korisnik može zaustaviti na stranici pružaoca usluga zaduženih za prikaz oglasa.

Newsletter i upotreba podataka o ličnosti za marketing

Ukoliko korisnik želi da prima obaveštenja o našoj ponudi putem elektronske pošte potrebno je da napravi prijavu na Newsletter. Pri ispunjavanju obrasca za prijavu potrebno je popuniti označena polja te uneti adresu elektronske pošte na koju želi da prima Newsletter. U svakom trenutku korisnik može da izvrši odjavu na naš Newsletter u skladu sa uputstvima koje će dobiti elektronskim putem nakon prijave, kao i na svakom Newsletter-u. Svi registrovani korisnici Spin veb sajta, u svakom trenutku u svom profilu mogu da prijave ili odjave Newsletter.

Za isporuke Newsletter-a Spin može da koristi tehničke usluge spoljnjih poslovnih partnera. U navedenom slučaju Spin istima daje na obradu isključivo adresu elektronske pošte koju je korisnik prijavio za dobijanje Newsletter-a. Takođe obezbeđujemo da odabrani poslovni partner istu koristi samo i jedino za isporuke naših Newsletter-a, u vremenskom periodu dok je korisnik na njega prijavljen, pa ju u druge svrhe ne sme koristiti.

Spin neće korisničke kontakt podatke date za prijavu na Newsletter deliti sa trećim stranama, osim u slučaju i pod uslovima koji su navedeni u prethodnom poglavlju. Isto tako, ukoliko se korisnik nije prijavio za primanje Spin Newsletter-a, kao kupac ili korisnik, od nas može da dobije samo poruku vezanu za narudžbinu, plaćanje ili aktivnosti koje je sam lično inicirao. Uz navedeno, Spin će na korisnikovu adresu elektronske pošte dostaviti informacije o promenama u vezi sa našim poslovanjem i odnosom sa klijentom, kupcem kao korisnikom naših usluga.